Algemene
leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1    Plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst is een overeenkomst tussen ouders/verzorgers (huurder) en Kinderopvang De Lange Keizer (verhuurder), welke recht geeft op kinderopvang, die wordt uitgewerkt in een kind-specifieke overeenkomst.
De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk dan wel digitaal tot stand op het moment dat de huurder een exemplaar van de overeenkomst voorzien van zijn schriftelijke handtekening dan wel digitale bevestiging aan de verhuurder retourneert en de verhuurder deze heeft ontvangen. De verhuurder bevestigt de ontvangst van de plaatsingsovereenkomst schriftelijk of digitaal aan de huurder.
Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van een wijziging van de plaatsingsovereenkomst (bijvoorbeeld wijziging opvangdagen, wijziging locatie), wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel digitaal bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.

Artikel 2     Begripsbepaling

In de plaatsingsovereenkomst wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: Kinderopvang De Lange Keizer.
 • Huurder: de ouder / verzorger die gebruik maakt van een (deel van een) kindplaats.
 • Kindplaats: de  plaats (verzorging / pedagogische begeleiding) die vereist is voor een kind van 0 tot 13 jaar, dat gedurende alle werkdagen van een week verblijft in een kindercentrum.
 • Locatie/groep: een organisatorische eenheid binnen het kindercentrum met een afgewogen aantal kindplaatsen (conform de normen in de CAO Kinderopvang).
 • Werkdag: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen, alsmede enkele jaarlijks te benoemen sluitingsdagen.
 • Dagdeel:
  –    voor de naschoolse opvang is een dagdeel de tijd na de reguliere schooltijd tot sluitingstijd van de locatie en in de vakanties een hele ochtend of hele middag;
  –    voor het kinderdagverblijf is een dagdeel een hele ochtend of een hele middag;
  –    voor de peuterspeelzaal is een dagdeel een ochtend;
  –    de precieze tijden van de dagdelen staan op www.delangekeizer.nl per locatie vermeld.

Artikel 3    Looptijd van de plaatsingsovereenkomst

 • Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst door schriftelijke dan wel digitale opzegging te beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn geldt ook bij gedeeltelijke opzegging, en/of bij wijziging van opvangsoort. De datum van poststempel of e-mail is bepalend voor de ingangsdatum van de opzegtermijn.
 • De overeenkomst wordt bij de NSO- en VSO-kinderen automatisch beëindigd zodra het kind de leeftijd heeft bereikt om de basisschool te verlaten.

Bij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wordt de overeenkomst automatisch beëindigd bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd van het kind.

 • Geen opzegtermijn geldt bij het overlijden van het kind.

Artikel 4    Weigering tot plaatsing / weigering tot opvang

Criteria voor weigering van plaatsing of weigeren van opvang zijn:

 • Niet ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst.
 • Niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting (schorsing bij 2 maanden achterstand).
 • Ziekte van het kind, waarbij de richtlijnen van de GGD worden aangehouden.
 • Ernstige ontwikkelingsproblematiek bij het kind waardoor het functioneren in een groep voor het kind zelf niet wenselijk is.

Artikel 5    Openstelling kindercentrum

De locaties van Kinderopvang De Lange Keizer zijn het hele jaar geopend met uitzondering van:

 • Algemeen erkende feestdagen
 • Studiedag van De Lange Keizer (1 dag)
 • Vrijdag na hemelvaart
 • Begrafenis Koninklijk Huis (alleen de locaties in Delft)
 • Twee sluitingsweken tijdens de zomervakantie (alleen NSO-locaties in Delft en Rijswijk)
 • Dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag
 • Alle schoolvakanties (alleen de peuterspeelzalen)

Zowel de feestdagen als de sluitingsdagen worden niet in rekening gebracht (verwerkt in het tarief) en kunnen daarom ook niet geruild worden. De openingstijden alsmede de sluitingsdagen van alle locaties staan vermeld op https://delangekeizer.nl

Artikel 6    Facturering

Facturering vindt plaats in dagdelen. De prijzen worden berekend op jaarbasis over één dag per week. De maandprijs is de jaarprijs gedeeld door twaalf maanden. Bij de Peuterspeelzalen Jippie-Anjer en Jippie-Frankenthaler is de maandprijs de jaarprijs gedeeld door elf maanden.
De kosten van kinderopvang worden door huurder aan verhuurder bij vooruitbetaling voldaan in maandelijkse termijnen middels automatische incasso. Voor betalingen anders dan via automatische incasso kan verhuurder kosten in rekening brengen.
De factuur wordt maandelijks digitaal verstrekt. Voor niet digitale verstrekking van de factuur kan verhuurder kosten in rekening brengen.

Artikel 7    Niet vervullen kindplaatsen / dagdelen

Indien de huurder het aantal overeengekomen kindplaatsen / dagdelen niet daadwerkelijk benut, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, is desondanks het volledige in de overeenkomst genoemde bedrag verschuldigd.

Artikel 8    Extra dagen en ruilbeleid

Alle locaties bieden incidenteel extra opvang of de mogelijkheid tot ruilen van dagen aan als de groepssamenstelling dit toelaat. Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een feestdag of sluitingsdag. Voor de verdere voorwaarden over ruilen verwijzen wij u naar onze website: www.delangekeizer.nl/ouderportaal.

Artikel 9    Aanpassing prijs per kindplaats

De prijs die de huurder moet betalen wordt vooraf overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst. Verhuurder is gerechtigd maximaal tweemaal per jaar zijn tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen worden door verhuurder één maand van te voren aangekondigd.

Artikel 10    Privacy

De werkzaamheden van de verhuurder brengen met zich mee dat een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook gegevens van ouders/verzorgers opgenomen worden. Ten behoeve van de werkzaamheden van de pedagogische medewerkers zal hen relevante informatie worden verstrekt. De medewerkers  zijn geheimhouding van de hen toevertrouwde informatie verplicht.

Artikel 11    Aansprakelijkheid

Verhuurder heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor de periode dat de kinderen daadwerkelijk gebruik maken van de opvang. Voor alle andere schadegevallen, van welke aard dan ook, die niet onder genoemde polis gedekt zijn, sluit verhuurder iedere verdere aansprakelijkheid uit.

Artikel 12    Klachtenregeling

Verhuurder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Artikel 13    Algemene bepalingen

In die gevallen waarin de plaatsingsovereenkomst niet voorziet, streven partijen naar een oplossing in redelijkheid en billijkheid.

Artikel 14    Geschillen

Alle  geschillen die uit de plaatsingsovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15    Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen verhuurder en huurder worden vastgelegd.

Artikel 16    Wijziging

Verhuurder zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de oudercommissies.

 

Vragen over de algemene
leveringsvoorwaarden?

 
Neem contact met ons op